เรื่อง นิยาย สตอรี่ การเขียนเรื่องสั้น


เนื้อเรื่อง ตอน ล่าสุด เรื่อง นิยาย นิยายมาใหม่

เทคนิคการเขียนเรื่องสั้น

อ้างอิง : http://www.writesara.com/ShowOff/showoff_chantarak_ShortStory.asp 

เรื่องสั้น 

การเขียนเรื่องสั้น 
เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกมีความยาวประมาณ 1000-10000 คำ ผู้เขียนเขียนขึ้นโดยใช้จินตนาการของตนเองอย่างสมจริงสมจัง มีขนาดสั้น ตัวละครไม่มาก ดำเนินเรื่องด้วยความรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายเดียวโดยอาศัยศิลปะการเขียนที่ชวนให้น่าอ่านและมีคติธรรมแทรก 

j. Berg Esenwien
ได้กล่าวถึงลักษณะเรื่องสั้นที่ดีไว้ว่า 
1.
ต้องมีพฤติการอันสำคัญอันเป็นต้นเรื่องแต่เพียงอย่างเดียว 
2.
ต้องมีตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในท้องเรื่องแต่เพียงตัวเดียว 
3.
ต้องมีจินตนาการหรือมโนภาพให้ผู้อ่านคล้อยตามไปด้วย 
4.
ต้องมีพล๊อตหรือการผูกเค้าเรื่องให้ผู้อ่านฉงนหรือสนใจ 
5.
ต้องมีความแน่นหรือเขียนอย่างรัดกุม 
6.
ต้องมีการจัดรูป ลำดับพฤติการณ์ให้มีชั้นเชิงชวนอ่าน 
7.
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างใดอย่างนึง 

ชนิดของเรื่องสั้น 
การเขียนเรื่องสั้น แยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 
1.
ชนิดผูกเรื่อง (plot Story) คือเรื่องสั้นที่มีโครงเรื่องซับซ้อนและจบลงในลักษณะที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง 
2.
ชนิดเพ่งเล็งที่จะแสดงลักษณะของตัวละคร (Character Story) คือเรื่องสั้นที่เน้นตัวละครเป็นใหญ่หรือเน้นให้ตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่อง โดยต้องการแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวละครเป็นสำคัญ 
3.
ชนิดถือเป็นฉากเป็นสำคัญ (Atmosphere Story) คือ เรื่องสั้นที่ผู้เขียนบรรยายฉากหรือสถานที่หรือแห่งนั้น ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก ทำให้ผู้เกิดความรู้สึกคล้อยตามอารมณ์และและความคิดของตัวละคร 
4.
ชนิดที่แสดงแนวความคิดเห็น (Theme Story) คือ เรื่องที่ผู้เขียนมีอุดมคติหรือต้องการชี้ให้เห็นข้อคิดหรือสัจธรรมของชีวิต 
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ได้เสนอการเขียนเรื่อสั้นไว้ว่า “พึ่งประสบการณ์อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เฟ้นภาษา หาเชื้อเพลิงและสำเริงอารมณ์” 


วิธีเขียนเรื่องสั้น 
วิธีเขียนเรื่องสั้นให้น่าอ่านชวนให้ติดตามควรมีรายละเอียดต่อไปนี้คือ 
1.
เค้าโครงเรื่อง (plot) คือ การสร้างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเริ่มเรื่องและจบเรื่อง การสร้างโครงเรื่องนี้มีหลัก 3 ประการคือ 
1.1
โครงเรื่องต้องมีความสับสนวุ่นวาย มีปัญหาต้องแก้ไข มีการผูกปมที่ซับซ้อน 
1.2
ในการดำเนินเรื่อง จะไม่ราบรื่น หากแต่ต้องมีอุปสรรคทำให้เรื่องสนุก หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้อ่านรอคอยต่อไป 
1.3
ปมนั้นค่อยๆคลี่คลาย จนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง (cli-max) เป็นการจบหรือปิดเรื่อง 

2.
ตัวละคร 
2.1
สร้างตัวละครให้สมจริง 
2.2
การแสดงอุปนิสัยของตัวละครอาจบรรยายหรือเป็นบทที่ตัวละครพูดเอง 
2.3
การแสดงอุปนิสัยของตัวละครต้องเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง 
2.4
ตัวละครไม่มากเกินไป 

3.
ฉาก เป้นสถานที่หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรยากาศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเรื่อง 
3.1
เลือกฉากให้เหมาะสมกับเรื่อง และดำเนินเรื่องตามบรรยากาศที่ถูกต้อง 
3.2
ผู้เขียนต้องเขียนฉากที่ตนรู้จังดีที่สุด เพราะจะได้ภาพที่แจ่มชัด 

4.
บทสนทนา มีข้อปฏิบัติคือ 
4.1
ไม่พูดนอกเรื่อง 
4.2
เป็นคำพูดนอกเรื่อง 
4.3
เป็นคำพูดง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสมแก่ฐานะของตัวละคร 
4.4
รู้จักหลากคำ ไม่ใช้คำซ้ำซาก 

5.
การเปิดเรื่อง เป็นหัวใจของการเขียนเรื่อง เพราะจะทำให้ผู้อ่านติดตามต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการเปิดเรื่อง ซึ่งมีอยู่หลายวิธี คือ 
5.1
สร้างเหตุการณ์หรือการกระทำให้เกิดความสนใจ น่าตื่นเต้น 
5.2
เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนาที่มีถ้อยคำแปลกในความหมายและเนื้อเรื่อง ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากติดตามเรื่องต่อไป 
5.3
เปิดเรื่องโดยการพรรณนา พรรณนาฉาก หรือบรรยายฉากที่ชวนให้ผู้อ่านสนใจ 

6.
การดำเนินเรื่อง ต้องคำนึงถึงคือ 
6.1
ควรดำเนินเรื่องไปสู่จุดหมายโดยเร็ว 
6.2
ปมของเรื่องควรมีความขัดแย้ง 1 แห่ง แล้วค่อยๆคลายปมทีละน้อย สมดังความปรารถนาของผู้อ่านที่รอคอย 

7.
การปิดเรื่อง เป็นตอนที่สำคัญที่สุด ผู้อ่านจะทราบว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของเรื่อง คือ 
7.1
จบลงโดยที่ทำให้ผู้อ่านประหลาดใจ คาดไม่ถึง 
7.2
จงลงด้วยความสมปรารถนา หรือสิ้นหวังอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในการเขียนเรื่องสั้นนั้น จะเลือกเขียนในแนวใดก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้และอารมณ์ของแต่ละคนที่จินตนาการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป โดยไม่จำเป็นต้องยึดหลักการเขียนเรื่องสั้นเป็นแบบแผนนัก ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะมีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้น อันเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของตนเองมากกว่า 

 

อยากทราบหลักการเขียนเรื่องสั้น ขอบคุณครับ  : brian

ตอบ ไบรอัน

มีสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นจากปราชญ์ภาษาไทยหลายท่านที่รวบรวมอยู่ในงานเขียนเรื่อง วรรณกรรมปัจจุบัน ของ รศ.ไพรถ เลิศพิริยกมล รวมเป็นคำตอบดังนี้

เรื่องสั้นเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจากอิทธิพลของงานเขียนทางประเทศตะวันตก คือ Short Story เขียนขึ้นจากจินตนาการซึ่งมีความสมจริง มีขนาดสั้น ใช้ตัวละครน้อย ดำเนินเรื่องรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายเดียว ที่เรียกว่าเรื่องสั้นก็เพราะกำหนดความยาวของเรื่องเอาไว้ คือระหว่าง 2,000-12,000 คำ อาจสั้นกว่าหรือยาวกว่านั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสั้น เช่น บางเรื่องอาจยาว 1 หน้ากระดาษฟูลสแก๊ป เรียกเรื่องสั้นขนาดสั้น ถ้าเรื่องยาวมากถึงขนาด 4 ตอนจบ เรียกเรื่องสั้นขนาดยาว

เกี่ยวกับการเขียน ประภัสสร เสวิกุล อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่ง ประเทศไทย แนะนำว่า การจะเป็นนักเขียนเรื่องสั้นหรือนวนิยาย สิ่งที่ควรจะต้องมีคือ จินตนาการ ศิลปะการประพันธ์ ประสบการณ์ และ วิชาการตามสมควร เรื่องที่เขียนจึงจะออกมาชวนอ่านและมีสาระ หรือมีน้ำหนัก จินตนา การที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง เหมือนกับการที่ต้อง การจะปลูกดอกไม้สักชนิดหนึ่ง ก็ควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนั้นอยู่บ้างพอสมควร ดินที่จะใช้ปลูกควรจะเป็นดินแบบไหน ลักษณะดอกและใบเป็นอย่างไร ถ้ารู้จักและมีประสบการณ์มาแล้วย่อมพูดถึงหรือบรรยายถึงได้อย่างถูกต้อง ทำให้อ่านแล้วเห็นภาพตามที่เขียนออกไปได้

ส่วนการที่จะเขียนเรื่องสั้นหรือนิยายเรื่องหนึ่งเรื่องใด เริ่มแรกต้องมีประเด็นที่ทำให้เกิดความสนใจพิเศษ บางครั้งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ จะอย่างไรก็ตาม ถ้ารักจะเป็นนักเขียนขอแนะนำว่าต้องลงมือเขียน และเขียนจนกว่าจะค้นพบแนวการเขียนที่ถนัด

ตามหลักวิชาการ องค์ประกอบของเรื่องสั้นมี

1.แนวคิดหรือแกนนำของเรื่อง ต้องเป็นแนวคิดสำคัญที่มีลักษณะเด่น คมคาย มีเพียงแนวคิดเดียว

2.โครงเรื่อง ต้องมีลักษณะกะทัดรัด ไม่ยืดยาว ดำเนินเรื่องฉับไว ลักษณะของโครงเรื่องขึ้นอยู่กับชนิดของเรื่อง แต่เรื่องสั้นที่สร้างความประทับใจผู้อ่านมักเป็นเรื่องสั้นชนิดผูกเรื่องโดยหักมุมจบให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง

3.ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว ต้องมีลักษณะสมจริง สะท้อนชีวิตหรือเป็นตัวแทนของบุคคลจริงๆ

4.ฉาก ต้องสมจริง ให้ภาพจินตนาการชัดเจน น่าสนใจ

5.ถ้อยคำหรือบทสนทนา สมจริง ใช้ภาษาประณีต คมคาย ชวนติดตาม

ทั้งนี้ การจะเป็นเรื่องสั้นต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ

1.การเปิดเรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องสั้นที่สำคัญ ถ้าเปิดเรื่องไม่ดี ไม่น่าสนใจ ก็ไม่มีคนอ่าน การเปิดเรื่องทำได้หลายวิธี เช่น พรรณนา ใช้บทสนทนา หรือสร้างนาฏการ สร้างเหตุการณ์ให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็ว

2.การดำเนินเรื่อง เป็นวิธีการเขียนเรื่องติดต่อกันเป็นเรื่องราวชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สร้างความขัดแย้งและเล่าเรื่อง

3.การปิดเรื่อง อาจจบอย่างมีความสุข หรือโศกเศร้า หรือจบโดยให้คิดเอง

สรุปคุณสมบัติของเรื่องสั้น คือ 1.ตัวละครที่น่าสนใจ 2.เหตุการณ์ที่น่าสนใจ 3.การเปิดเรื่องที่เร้าใจ 4.จุดสุดยอด (climax) 5.การปิดเรื่องที่สมบูรณ์ 6.การใช้ภาษาเหมาะสม

ด้าน ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ สรุปถึงการเขียนเรื่องสั้นว่า ‘พึ่งประสบ การณ์ อ่านให้มาก นึกอยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย์ จุดหมายเด่น เฟ้นภาษา หาเชื้อเพลิงและสำเริงอารมณ์‘

รู้ไปโม้ด : nachart@yahoo.com

แหล่งที่มา : http://webboard.yenta4.com/topic/260589

 

 

~{น้ำเน่า}~
นามปากกา ~{น้ำเน่า}~
ชื่อ ~{น้ำเน่า}~
ลายเซ็น ..ไม่มีใครที่จะหยุดคิด...หยุดฝันได้ แต่เราเลือกได้... ว่าเราจะจริงจังกับชีวิต ที่เราฝันมากแค่ไหน...
ลำดับชื่อตอนupdateอ่านคอมเม้นต์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ชอบเรื่องนี้มอบ Cool ให้เลย

ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เว็บเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบ ต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@NiYay.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 NIYAY.COM